1. Bendrosios nuostatos
1.1. Pirkėjas patvirtina Taisykles su jomis susipažinęs bei pažymėjęs varnelę prie teiginio „Aš perskaičiau ir sutinku su Taisyklėmis“. Tokiu būdu patvirtintos Taisyklės yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu Akumuliatoriai24.lt susijusios sąlygos.
1.2. Pirkti Akumuliatoriai24.lt turi teisę tik Pirkėjai, kurie atitinka Pirkėjo sąvoka: 1) veiksnus fizinis asmuo sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; 2) nepilnametis nuo 14 iki 18 metų amžiaus, kuris turi tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jis yra emancipuotas; 3) juridinis asmuo; 4) visų aukščiau nurodytų asmenų tinkamai įgalioti atstovai. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles ir susipažinęs su Privatumo politika (Taisyklių 1.4 punktas), patvirtina, kad jis turi teisę pirkti prekes Akumuliatoriai24.lt.
1.3. Jei Pardavėjui numatyta teisė ar pareiga pateikti Pirkėjui informaciją ar dokumentus elektroniniu paštu, visais atvejais už veikiančio ir Pirkėjui priklausančio elektroninio pašto adreso pateikimą Pardavėjui atsako pats Pirkėjas.

2. Prekių užsakymas, pirkimo – pardavimo teisinių santykių sukūrimo momentas
2.1. Pirkėjas gali užsisakyti prekes Akumuliatoriai24.lt pasirinkdamas vieną iš šių būdų:
2.1.1. internetu užsiregistruodamas Akumuliatoriai24.lt (įvesdamas savo registracijos vardą ir slaptažodį);
2.1.2. internetu nesiregistruodamas Akumuliatoriai24.lt;
2.1.3. telefonu;
2.1.4. prekių atsiėmimo vietoje.
2.2. Pirkėjas, užsisakydamas prekes vienu iš Taisyklių 2.1.1 – 2.1.2 punktuose nurodytų būdų, atitinkamuose Pardavėjo pateiktuose informacijos laukuose privalo nurodyti Privatumo politikoje numatytus tinkamam prekių užsakymo įvykdymui būtinus savo Asmens duomenis.
2.3. Prekių užsakymą telefonu ar Prekių atsiėmimo vietoje pateikusiems Pirkėjams taikomos Taisyklių ir Privatumo politikos nuostatos. Pateikdami užsakymą jie sutinka su Taisyklėmis.
2.4. Kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą prekę ar paslaugą ir suformavęs prekių krepšelį, įvykdo visus užsakymo žingsnius, kurių paskutinis yra mokėjimo būdo pasirinkimas ir patvirtinimas, laikoma, kad tarp Pardavėjo ir Pirkėjo atsirado pirkimo – pardavimo teisiniai santykiai ir sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis. Pardavėjas pateikia Pirkėjui nuoroda į galiojančias Taisykles ir siunčia užsakymo patvirtinimą Pirkėjo nurodytu elektroninio pašto adresu.
2.5. Kiekvienas Pirkėjo užsakymas saugomas Akumuliatoriai24.lt duomenų bazėje.

3. Pirkėjo teisės
3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes bei užsisakyti paslaugas Akumuliatoriai24.lt šių Taisyklių nustatyta tvarka.
3.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti užsakymo šių Taisyklių nustatyta tvarka.
3.3. Pirkėjas turi teisę atsisakyti sutarties šių Taisyklių nustatyta tvarka.
3.4. Pirkėjas turi teisę pakeisti ar grąžinti įsigytas prekes Taisyklių nustatyta tvarka.
3.5. Pirkėjas turi kitų teisių, įtvirtintų šiose Taisyklėse, Privatumo politikoje ir LR teisės aktuose.

4. Pirkėjo įsipareigojimai
4.1. Pirkėjas, naudodamasis Akumuliatoriai24.lt, privalo vykdyti savo įsipareigojimus, laikytis šių Taisyklių, Privatumo politikos, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų Akumuliatoriai24.lt, bei nepažeisti LR teisės aktų.
4.2. Pirkėjas privalo sumokėti už užsisakytas prekes ar paslaugas ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka. Pasirinkęs atsiimti prekes Prekių atsiėmimo vietoje, Pirkėjas privalo jas atsiimti per Taisyklėse nurodytus terminus.

5. Pardavėjo teisės
5.1. Pardavėjas turi teisę keisti, sustabdyti ar nutraukti tam tikrų Akumuliatoriai24.lt funkcijų veikimą ar dalį jų, taip pat keisti Akumuliatoriai24.lt esančių elementų išdėstymą.
5.2. Pardavėjas turi teisę sustabdyti arba nutraukti Akumuliatoriai24.lt veiklą. Tokiu atveju, visi priimti ir patvirtinti Pirkėjų užsakymai užbaigiami vykdyti, o nauji užsakymai nėra priimami.
5.3. Pardavėjas turi teisę keisti paslaugų, teikiamų Akumuliatoriai24.lt, teikimo apimtį ar būdą, sustabdyti, nutraukti paslaugų ar jų dalies teikimą, apmokestinti paslaugas ar paslaugų dalį.
5.4. Jei Pirkėjas bando pakenkti Akumuliatoriai24.lt darbo stabilumui, saugumui ar nevykdo savo įsipareigojimų, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be išankstinio įspėjimo apriboti arba sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis Akumuliatoriai24.lt arba išimtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo Paskyrą.
5.5. Pardavėjas turi teisę iš anksto neįspėjęs Pirkėjo anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs Taisyklių 7.2.1 ar 7.2.2 punktuose numatytus apmokėjimo būdus, nesumoka už prekes per 3 (tris) darbo dienas.
5.6. Kai Pirkėjas pasirenka Taisyklių 7.2.3 punkte numatytą apmokėjimo būdą, Pardavėjas, iškilus neaiškumams dėl užsakyme pateiktos informacijos, turi teisę susisiekti su Pirkėju užsakyme nurodytais rekvizitais. Prekių pristatymo terminas tokiu atveju pradedamas skaičiuoti nuo susisiekimo su Pirkėju dienos. Pardavėjas turi teisę iš anksto neįspėjęs Pirkėjo anuliuoti jo užsakymą:
a) jei Pardavėjui nepavyksta susisiekti su Pirkėju per 2 (dvi) darbo dienas po užsakymo pateikimo, arba
b) jei Pirkėjas nepateikia Pardavėjui prašomos informacijos Pardavėjo nurodytu terminu, arba
c) jei Pirkėjas nepateikia Pardavėjui sutikimo jo asmens duomenų tikrinimui.
5.7. Pardavėjas turi kitų teisių, įtvirtintų šiose Taisyklėse, Privatumo politikoje, kituose Akumuliatoriai24.lt dokumentuose ir LR teisės aktuose.

6. Pardavėjo įsipareigojimai
6.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir kitų Akumuliatoriai24.lt dokumentų nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis Akumuliatoriai24.lt teikiamomis paslaugomis.
6.2. Pardavėjas įsipareigoja aiškiai ir suprantamai Akumuliatoriai24.lt suteikti Pirkėjui informaciją, įtvirtintą LR Civilinio kodekso 6.2287 straipsnyje.
6.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumą,. Pirkėjo Asmens duomenis tvarkyti tik Taisyklių, Privatumo politikos ir LR teisės aktų nustatyta tvarka.
6.4. Iki užsakymo pateikimo informuoti Pirkėją apie užsakymo įvykdymui reikšmingų Akumuliatoriai24.lt funkcijų sustabdymą ar nutraukimą, taip pat Taisyklių 5.2 – 5.3 punktuose nurodytus pakeitimus. Informacijos pateikimas Akumuliatoriai24.lt laikomas tinkamu informavimu.
6.5. Taisyklių numatytomis sąlygomis Pardavėjas įsipareigoja pateikti Pirkėjo užsakytas ir priimti Pirkėjo grąžinamas prekes.
6.6. Jei Pardavėjas dėl svarbių aplinkybių negali pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, jis įsipareigoja pasiūlyti Pirkėjui analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti prekę, kuri buvo siūloma kaip analogiška arba panaši, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 14 (keturiolika) darbo dienų, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas, ir visais atvejais atšaukti užsakymą.
6.7. Pardavėjas, nesutikdamas su Pirkėjo reikalavimais, privalo ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo Pirkėjo kreipimosi gavimo dienos, jeigu LR ir Europos Sąjungos teisės aktai nenustato kitaip, pateikti vartotojui išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą.
6.8. Pardavėjas įsipareigoja vykdyti kitas Taisyklėse, Privatumo politikoje ir LR teisės aktuose Pardavėjui keliamas pareigas.

7. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai
7.1. Prekių kainos Akumuliatoriai24.lt suformuotame užsakyme nurodomos eurais su PVM.
7.2. Už užsisakytas prekes Pirkėjas gali atsiskaityti vienu iš šių būdų:
7.2.1. naudojantis elektronine bankininkyste;
7.2.2. banko pavedimu;
7.2.3. grynaisiais pinigais ar banko kortele prekių pristatymo/atsiėmimo metu;
7.2.4. naudojantis lizingo bendrovių teikiama vartojimo kredito sutarčių sudarymo paslauga;
7.3. Kai Pardavėjas gauna apmokėjimą už prekes arba gaunamas patvirtinimas dėl pirkimo finansavimo (jei Pirkėjas pasirinko Taisyklių 7.2.4 punkte įtvirtintą atsiskaitymo būdą), patvirtinamas prekių užsakymas ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.
7.4. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, sutinka, kad prekių pirkimo dokumentai – PVM sąskaitos faktūros, kurios kartu yra ir prekių garantiniai talonai, jam būtų pateikiamos elektroniniu būdu Pirkėjo registracijos formoje nurodytu elektroninio pašto adresu. PVM sąskaitose faktūrose nurodomos pasirinktos prekės, jų kiekis, suteikiamos nuolaidos, galutinė prekių kaina, įskaitant visus mokesčius, ir kiti buhalterinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų patvirtinti būtini pateikti duomenys.
7.5. Pardavėjas Pirkėjo pirktų prekių užsakymus patalpina Akumuliatoriai24.lt skiltyje „Mano paskyra“. Pirkėjui pateikus užsakymą, skiltyje „Mano paskyra“ jis galės matyti ir atsispausdinti užsakymo lapą – išankstinio apmokėjimo sąskaitą.
7.6. Prekių kaina po to, kai Pardavėjas patvirtino užsakymą, keistis negali, išskyrus atvejus, kai prekės kaina pakito, dėl informacinių sistemų techninės klaidos ar kitų nuo Pardavėjo nepriklausančių objektyvių priežasčių. Jei tokiu atveju Pirkėjas nesutinka įsigyti prekę nauja kaina, Pirkėjas gali atsisakyti užsakymo informuodamas apie tai Pardavėją per 2 (dvi) darbo dienas. Anuliavus užsakymą šiame punkte numatyta tvarka, Pirkėjui grąžinamos visos jo sumokėtos sumos.
7.7. Prekių krepšeliui, kurį sudarančių visų prekių bendra kainų suma nesiekia € 10 + PVM, taikomas € 2,00 (įskaitant PVM) administravimo mokestis. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, sutinka su šiame punkte nurodyto administravimo mokesčio taikymo tvarka bei įsipareigoja jį sumokėti Pardavėjui. Tais atvejais, kai Taisyklių numatytais atvejais Pirkėjui grąžinami pinigai už prekes, jam taip pat grąžinamas ir administravimo mokestis, jei Pirkėjas jį buvo sumokėjęs.

8. Prekių pristatymas
8.1. Užsakydamas prekes Pirkėjas gali pasirinkti vieną iš prekių pateikimo būdų, įvardytų Taisyklių 8.2 – 8.5 punktuose. Prekių pristatymo sąlygos bei įkainiai pateikti ČIA.
8.2. Jei Pirkėjas užsakymo metu pasirenka prekių pristatymo į namus paslaugą:
8.2.1. Pirkėjas įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.
8.2.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Priimant prekes būtina pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą). Jei Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam asmeniui.
8.2.3. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.
8.2.4. Į prekių pristatymo į namus paslaugos mokestį neįeina užsakytų prekių užnešimas – šią paslaugą pirkėjas gali užsisakyti papildomai. Užnešimo paslaugos sąlygos pateiktos ČIA.
8.3. Jei Pirkėjas užsakymo metu pasirenka prekių atsiėmimą viename iš Lietuvos pašto skyrių:
8.3.1. Pirkėjas gali atsiimti prekes viename iš Lietuvos pašto skyrių, sumokėdamas nurodytą siuntos išpirkimo mokestį. Pirkėjui nesumokėjus aukščiau nurodyto mokesčio, prekės bus grąžintos Akumuliatoriai24.lt.
8.3.2. Užsakytas prekes būtina atsiimti ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas po to, kai Pardavėjas informavo Pirkėją elektroniniu paštu arba SMS žinute, kad prekes galima atsiimti.
8.3.3. Prekes gali atsiimti ne tik užsakyme nurodytas gavėjas bet ir užsakymo pateikimo metu nurodytas kitas asmuo. Atsiimant prekes, būtina su savimi turėti ir Lietuvos pašto darbuotojui pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą).
8.3.4. Prekių atsiėmimo Lietuvos pašto skyriuose paslauga neteikiama:
8.3.4.1. Jei bendras užsakytų prekių svoris yra didesnis negu 20 (dvidešimt) kg.
8.3.4.2. Jeigu bendri užsakomų prekių matmenys neleidžia įgyvendinti šios paslaugos. Šiuo atveju prie prekės užsakymo nenurodoma, jog tokia paslauga teikiama.
8.3.4.3. Jeigu užsakant prekę prie informacijos apie pristatymo būdus nenurodoma, jog tokia paslauga teikiama.
8.4. Pirkėjas gali atsiimti prekes nemokamai Prekių atsiėmimo vietoje. Jei Pirkėjas užsakymo teikimo metu pasirenka šį būdą:
8.4.1. Užsakytas prekes būtina atsiimti ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas po to, kai Pardavėjas informavo Pirkėją elektroniniu paštu, kad prekes galima atsiimti.
8.4.2. Prekes gali atsiimti tik užsakymą pateikęs asmuo arba asmuo, nurodytas užsakymo pateikimo metu. Atsiimant prekes, būtina su savimi turėti ir Pardavėjo darbuotojui pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą).
8.5. Jei Pirkėjas užsakymo teikimo metu pasirenka Prekių pristatymą į LP Express paštomatą:
8.5.1. LP Express paštomatuose galima atsiimti prekes, kurios sveria mažiau nei 30 kg. Sunkesnės nei 30 kg prekės į paštomatus nėra pristatomos.
8.5.2. Norint prekes atsiimti LP Express paštomatuose, vieno užsakymo metu galima užsisakyti tik vieną prekę, kurios svoris yra mažesnis nei 30 kg.
8.5.3. Siunta iš LP Express paštomato turi būti atsiimta per 7 (septynias) kalendorines dienas po to, kai Pardavėjas informavo Pirkėją elektroniniu paštu, kad prekę galima atsiimti.
8.5.4. Pristatymo sąlygos ir Pirkėjui taikomas mokestis aprašyti ČIA.
8.6. Pardavėjas pateikia prekes Pirkėjui vadovaudamasis prekių aprašymuose nurodytais terminais. Šie terminai yra preliminarūs, be to, netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju, Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo terminus ir kitas sąlygas. Jei Pardavėjas nepristato prekių per papildomą terminą, Pirkėjas gali pasinaudoti Taisyklių 10.1 punkte įtvirtinta teise – atsisakyti prekių ar paslaugų pirkimo – pardavimo sutarties.
8.7. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl trečiųjų asmenų kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.
8.8. Prekių pateikimo Pirkėjui metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos ir prekės (-ių) būklę bei pasirašyti siuntos perdavimo – priėmimo dokumentą. Pirkėjui pasirašius siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad prekė yra perduota tinkamos būklės, pažeidimų, kurių atsiradimo pagrindas priskirtinas ne gamykliniam brokui, bei prekės (-ių) komplektacijos neatitikimų (tokių, kuriuos galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu) nėra. Pastebėjęs, kad pateiktos prekės pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), prekė(-ės) yra pažeista (-os) ir/ar prekė (-ės) yra netinkamos komplektacijos, Pirkėjas privalo tai pažymėti prekės perdavimo – priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos ir/ar prekės (-ių) pažeidimo/neatitikimų aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės dėl prekių pažeidimų, kai tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas bei dėl prekių komplektacijos neatitikimų tik tuomet jei šiuos neatitikimus galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu.
8.9. Prekių atsitiktinio žuvimo ar jų sugedimo rizika pereina Pirkėjui nuo to momento, kai prekė perduota Pirkėjui.
8.10. Jei remiantis Taisyklių 8.2 – 8.6 punktais Pirkėjas neatsiima prekių per nustatytą terminą ar jų nepavyksta įteikti Pirkėjui ir Pirkėjas buvo sumokėjęs už prekes ir jų pristatymą, atstovai susisiekia su Pirkėju dėl kito prekių pristatymo laiko ir/ar būdo. Jei Pirkėjas vis tiek neatsiima prekių arba nepavyksta jų įteikti, tokios prekės grąžinamos Pardavėjui, užsakymas anuliuojamas, o Pirkėjui grąžinami už prekes sumokėti pinigai, atskaičius banko mokesčius, taikomus Pardavėjui už atliktus banko pavedimus, prekių pristatymo mokestį, jeigu jis buvo taikomas, ir administracinį mokestį, numatytą šių Taisyklių 7.7 punkte, jeigu buvo taikomas.
8.11. Jei remiantis Taisyklių 8.2 – 8.5 punktais Pirkėjas neatsiima prekių per nustatytą terminą ar jų nepavyksta įteikti Pirkėjui ir Pirkėjas nebuvo sumokėjęs už prekes, tokios prekės grąžinamos Pardavėjui, o užsakymas anuliuojamas.

9. Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas
9.1. Kiekvienos Akumuliatoriai24.lt parduodamos prekės savybės nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.
9.2. Pardavėjo siūlomos įsigyti prekės yra tinkamos kokybės, t.y. prekių savybės atitinka prekės aprašymą. Prekė atitinka vartojimo pirkimo-pardavimo sutartį, jei:
9.2.1. prekė atitinka Pardavėjo pateiktą aprašymą ir turi tokias savybes kaip ir prekė, kurią Pardavėjas pateikė kaip pavyzdį ar modelį reklamuodamas tą prekę Akumuliatoriai24.lt;
9.2.2. prekė tinka naudoti tam, kam tokios rūšies prekės paprastai naudojamos;
9.2.3. prekė atitinka kokybės rodiklius, kurie paprastai yra būdingi to paties pobūdžio prekėms ir kurių Pirkėjas gali pagrįstai tikėtis pagal prekės pobūdį ir daikto gamintojo, jo atstovo ar pardavėjo viešai paskelbtus pareiškimus, įskaitant reklamą ir daiktų ženklinimą, dėl daikto konkrečių savybių.
9.3. Pardavėjas neatsako už tai, kad Akumuliatoriai24.lt esančios prekės savo dydžiu, forma, spalva, ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų, spalvos ar kitų parametrų dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių ar kitų techninių priežasčių. Pirkėjui rekomenduojama perskaityti prekės aprašymą.
9.4. Pardavėjas skirtingoms prekių rūšims suteikia tam tikrą laiką galiojančią kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomi tokių prekių aprašymuose ar kartu su prekės sąskaita-faktūra, kuri atitinka garantinį lapą.
9.5. Pardavėjo teikiama kokybės garantija neapriboja ir nevaržo vartotojų teisių, kurias įsigijus netinkamos kokybės prekę ar paslaugą, jiems nustato teisės aktai.
9.6. Pardavėjas neteikia prekių garantinės priežiūros paslaugų:
9.6.1. jei garantinį aptarnavimą teikiantis (-ys) centras (-ai) yra už LR ribų, Pardavėjas organizuoja Prekių siuntimą į tokį (-ius) centrą (-us);
9.6.2. jei garantinį aptarnavimą teikiantis (-ys) centras (-ai) yra Lietuvos Respublikoje, Pirkėjas nukreipiamas į tokį (-ius) centrą (-us).

10. Teisė atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties, prekių grąžinimo ir keitimo tvarka
10.1. Teisė atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties
10.1.1. Pirkėjas nenurodydamas priežasties per 14 (keturiolika) dienų turi teisę atsisakyti prekių pirkimo-pardavimo sutarties pranešdamas apie tai Pardavėjui. Šia teise Pirkėjas negali pasinaudoti sudarius vieną iš Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 2 dalyje išvardintų sutarčių.
10.1.2. Apie pirkimo-pardavimo sutarties atsisakymą Pirkėjas Pardavėjui praneša vienu iš šių būdų: užpildydamas pavyzdinę sutarties atsisakymo formą arba pateikdamas aiškų pareiškimą, kuriame išdėstytas jo sprendimas atsisakyti sutarties. Pranešimas dėl sutarties atsisakymo siunčiamas el. paštu info@servisas1.lt. Gavęs Pirkėjo pranešimą, Pardavėjas nedelsdamas išsiunčia patvirtinimą apie pranešimo gavimą.
10.1.3. Pasinaudoti pirkimo-pardavimo sutarties atsisakymo teise numatytas 14 (keturiolikos) dienų terminas apskaičiuojamas taip: a. kai sudaroma pirkimo–pardavimo sutartis, – nuo tos dienos, kurią Pirkėjas ar jo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna užsakytą prekę; b. jeigu Pirkėjas vienu užsakymu užsakė daugiau negu vieną prekę ir prekės pristatomos atskirai, – nuo tos dienos, kurią Pirkėjas ar jo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna paskutinę prekę; c. jeigu prekė pristatoma skirtingomis partijomis arba dalimis, – nuo tos dienos, kurią Pirkėjas ar jo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna paskutinę partiją ar dalį; d. jeigu sudaroma sutartis dėl reguliaraus prekių pristatymo per nustatytą laikotarpį, – nuo tos dienos, kurią Pirkėjas ar jo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna pirmąją prekę.
10.1.4. Jeigu Pirkėjas atsisakė pirkimo – pardavimo sutarties kol prekė dar nebuvo jam pristatyta, Pardavėjas tokį Pirkėjo atsisakymą įformina kaip užsakymo atmetimą ir atitinkamai informuoja apie tai Pirkėją jo nurodytu elektroninio pašto adresu.
10.1.5. Jeigu Pirkėjas atsisakė pirkimo – pardavimo sutarties po to, kai prekė jau buvo pristatyta, arba jis ją buvo atsiėmęs, taikomos Taisyklių 10.5 punkte numatytos nuostatos.
10.2. Tinkamos kokybės prekių keitimo ir grąžinimo taisyklės
10.2.1. Pirkėjas turi teisę per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių perdavimo jam dienos pakeisti įsigytas prekes analogiškomis kitokių matmenų, formos, spalvos, modelio ar komplektiškumo prekėmis. Jeigu keičiant prekes susidaro kainų skirtumas, Pirkėjas su Pardavėju privalo atsiskaityti pagal perskaičiuotas kainas. Pirkėjo pranešimas apie norą pasinaudoti šio Taisyklių punkto numatyta teise su nurodytomis grąžinamomis prekėmis siunčiamas el. paštu info@servisas1.lt.
10.2.2. Jei Pirkėjui nepatinka nusipirktų prekių forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas, prekės keičiamos ir grąžinamos remiantis LR Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 738 patvirtintomis „Mažmeninės prekybos taisyklėmis“.
10.2.3. Gavęs prekes Pardavėjas įsipareigoja pakeisti jas tomis pačiomis prekėmis tik Pirkėjo nurodytos formos, dydžio, spalvos, modelio ar komplektiškumo. Jeigu Pardavėjas neturi pakeitimui tinkamos prekės, jis grąžina Pirkėjui už prekę sumokėtus pinigus. Pinigai Pirkėjui grąžinami per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų po to, kai Pardavėjas gavo Pirkėjo pranešimą apie norą pasinaudoti šia teise, o jei Prekė Pirkėjo nėra grąžinta Pardavėjui šiame punkte numatytas terminas skaičiuojamas nuo Prekės grąžinimo Pardavėjui dienos.
10.2.4. Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, kad pinigai būtų grąžinami į Pirkėjo banko sąskaitą, išskyrus atvejus, kai Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria kitaip.
10.2.5. Prekių ir pinigų grąžinimo tvarka numatyta Taisyklių 10.5 punkte.
10.3. Netinkamos kokybės prekių keitimo ir grąžinimo taisyklės
10.3.1. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis Taisyklėse įtvirtinta tvarka bei atsižvelgiant į LR teisės aktų reikalavimus.
10.3.2. Jei Pirkėjas įsigijo netinkamos kokybės prekes ir apie tai buvo pažymėjęs prekės perdavimo – priėmimo dokumente (jeigu nepažymėjo, taikomos Taisyklių 10.2 punkto nuostatos) arba prekių netinkama kokybė pasireiškia gamybiniu defektu, kuris buvo prekių pirkimo metu, ar neatitikimu gamintojo nurodytoms specifikacijoms, Pirkėjas gali grąžinti prekes ir savo pasirinkimu gali reikalauti:
10.3.2.1. kad Pardavėjas neatlygintinai per protingą terminą pašalintų prekės trūkumus, jei trūkumus įmanoma pašalinti;
10.3.2.2. kad būtų atitinkamai sumažinta pirkimo kaina;
10.3.2.3. kad prekė būtų pakeista analogiška tinkamos kokybės preke, išskyrus atvejus, kai trūkumai yra nedideli arba jie atsirado dėl Pirkėjo kaltės;
10.3.2.4. grąžinti sumokėtą kainą ir atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties, kai netinkamos kokybės prekės pardavimas yra esminis užsakymo pažeidimas.
10.3.3. Pirkėjas gali pasirinkti tik vieną iš Taisyklių 10.3.2 punkte numatytų teisių gynimo būdų. Savo pasirinkimą Pirkėjas privalo pareikšti grąžindamas prekę. Jei Pirkėjui pasirinkus 10.3.2 punkte numatytą būdą, Pardavėjas neturi galimybės jo įgyvendinti, Pardavėjas siūlo alternatyvų 10.3.2 punkte numatytą būdą. Pirkėjas neturi teisės keisti pasirinkto teisių gynimo būdo. Pirkėjas neturi teisės nutraukti pirkimo-pardavimo sutarties, jei prekės trūkumas yra mažareikšmis.
10.3.4. Pirkėjui norint grąžinti prekes, būtina laikytis šių sąlygų:
10.3.4.1. pranešti apie tai Pardavėjui el. paštu info@servisas1.lt, pranešime privaloma nurodyti grąžinamas prekes;
10.3.4.2. pateikti prekių įsigijimo dokumentą, garantinį taloną (jei jis buvo išduotas);
10.3.4.3. pateikti laisvos formos prašymą.
10.3.5. Teise grąžinti netinkamos kokybės prekes Pirkėjas gali pasinaudoti per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo prekės perdavimo jam dienos.
10.3.6. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko Taisyklėse nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.
10.3.7. Pirkėjas turi sumokėti už prekės pristatymo išlaidas bei prekės grąžinimo išlaidas, o Pardavėjas, įsitikinęs, kad prekės grąžintos dėl netinkamos kokybės, turi grąžinti Pirkėjui jo patirtas pristatymo ir grąžinimo išlaidas, išskyrus Taisyklėse numatytas išimtis. Grąžinant prekes vadovaujamasi Taisyklių 10.5 punktu.
10.3.8. Pinigai Pirkėjui grąžinami per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų po to, kai Pardavėjas gavo Pirkėjo pranešimą apie netinkamos kokybės prekę, o jei prekė Pirkėjo nėra grąžinta Pardavėjui šiame punkte numatytas terminas skaičiuojamas nuo Prekės grąžinimo Pardavėjui dienos. Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, kad pinigai būtų grąžinami į Pirkėjo banko sąskaitą, išskyrus atvejus, kai Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria kitaip.
10.3.9. Negrąžinami pinigai už tas prekes, kurios tyčia ar dėl neatsargumo buvo sugadintos (paveiktos cheminėmis medžiagomis, vandeniu, atvira ugnimi, aukšta temperatūra, aštriais objektais ir t.t.), arba jeigu buvo pažeistos prekės naudojimo ar saugojimo taisyklės, arba prekės naudotos netinkamai ar ne pagal paskirtį.
10.3.10. Atskiros netinkamos kokybės prekių grąžinimo taisyklės gali būti numatytos su jomis pateikiamuose garantiniuose talonuose (garantijose).
10.4. Prekių keitimas ir grąžinimas pristačius ne tas prekes
10.4.1. Jei Pirkėjui buvo pristatytos ne tos prekės, Pirkėjas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 7 (septynias) darbo dienas, informuoti apie tai Pardavėją el. paštu info@servisas1.lt arba paskambinęs telefono numeriu +370 672 38811. Pardavėjas savo sąskaita įsipareigoja pasiimti tokias prekes ir jas pakeisti tinkamomis prekėmis. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi užsakytų prekių, jis grąžina Pirkėjui už prekę (-es) sumokėtus pinigus. Pinigai Pirkėjui grąžinami per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų po to, kai Pardavėjas gavo Pirkėjo pranešimą apie sutarties atsisakymą, o jei Prekė Pirkėjo nėra grąžinta Pardavėjui šiame punkte numatytas terminas skaičiuojamas nuo Prekės grąžinimo Pardavėjui dienos. Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, kad pinigai būtų grąžinami į Pirkėjo banko sąskaitą, išskyrus atvejus, kai Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria kitaip.
10.4.2. Prekių ir pinigų grąžinimo tvarka numatyta Taisyklių 10.5 punkte
10.5. Prekių ir pinigų grąžinimo tvarka
10.5.1. Dėl prekių, pirktų iš Akumuliatoriai24.lt Partnerių, Pirkėjas privalo kreiptis tiesiogiai į konkretų Akumuliatoriai24.lt Partnerį, iš kurio prekė buvo įsigyta.
10.5.2. Teise grąžinti prekes Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu nebuvo praleistas prekės grąžinimui numatytas terminas, prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama. Visos grąžinamos prekės turi būti su autentiškomis etiketėmis, apsauginiais maišeliais ir originalia pakuote.
10.5.3. Visos dovanos, kurios buvo pateiktos kartu su įsigyta preke, turi būti grąžintos tuo pat metu.
10.5.4. Grąžindamas prekes Pirkėjas privalo nurodyti siuntėjo adresą ir tinkamai supakuoti prekę, kad ji nebūtų pažeista siuntimo metu. Pardavėjas negrąžins pinigų už prekes, kurios buvo pažeistos siuntimo metu. Pardavėjas neatsako už siuntinius, kurie buvo išsiųsti netinkamai supakuoti, netinkamai nurodžius adresą, taip pat jei siuntiniai buvo prarasti ar sugadinti siuntimo metu.
10.5.5. Jei Pirkėjas Akumuliatoriai24.lt įsigijo prekių komplektą, jis privalo grąžinti Pardavėjui visą prekių komplektą, t.y. Pirkėjas prekių grąžinimui numatytomis teisėmis tik visų komplekte esančių prekių atžvilgiu. Tuo atveju, kai bent viena iš komplekte esančių prekių neatitinka Taisyklių 10.5.2 punkte numatytų reikalavimų, Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti grąžinamą visą prekių komplektą.
10.5.6. Pirkėjas pasinaudojęs Taisyklių 10.1-10.4 punktuose numatytomis teisėmis turi įvykdyti Taisyklėse numatytus reikalavimus dėl prekių grąžinimo ir laikytis jose numatytos tvarkos.
10.5.7. Prekes Pardavėjui reikia grąžinti adresu, kuris Pardavėjo nurodomas Pirkėjui atsiųstame patvirtinime apie pranešimo dėl sutarties atsisakymo gavimą.
10.5.8. Pirkėjas pristato Pardavėjui prekę savo lėšomis.
10.5.9. Jei Pirkėjas pasinaudojo Taisyklių 10.1, 10.3-10.4 punktuose įtvirtintomis teisėmis, pinigai jam grąžinami per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų po to, kai Pardavėjas gavo Pirkėjo pranešimą, o jei prekė Pirkėjo nėra grąžinta Pardavėjui, šiame punkte numatytas terminas skaičiuojamas nuo prekės grąžinimo Pardavėjui dienos.
10.5.10. Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, kad pinigai būtų grąžinami į Pirkėjo banko sąskaitą, išskyrus atvejus, kai Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria kitaip.
10.5.11. Pasinaudojus Taisyklių 10.1.-10.2 punktuose įtvirtintomis teisėmis Pirkėjui grąžinama: prekės kaina, administracinis mokestis, jei buvo taikytas, prekės pristatymo išlaidos. Pasinaudojus Taisyklių 10.3-10.4 punktuose įtvirtintomis teisėmis Pirkėjui grąžinama: prekės kaina, administracinis mokestis, jei buvo taikytas, prekės pristatymo išlaidos, prekės grąžinimo išlaidos.
10.5.12. Pardavėjas turi teisę negrąžinti vartotojui jo sumokėtų sumų tol, kol prekės negrąžintos Pardavėjui ir nėra patikrintos dėl atitikimo Taisyklių 10.5.2 punktui.
10.5.13. Jeigu keičiant prekes susidaro kainų skirtumas, Pirkėjas su Pardavėju privalo atsiskaityti pagal perskaičiuotas kainas.

11. Atsakomybė
11.1. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis Akumuliatoriai24.lt.
11.2. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų saugojimą ir/ar perdavimą tretiesiems asmenims. Jei Akumuliatoriai24.lt teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie Akumuliatoriai24.lt naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.
11.3. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, Privatumo politika, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
11.4. Jei Akumuliatoriai24.lt pateiktos nuorodos į kitų trečiųjų asmenų tinklapius, tai Pardavėjas negarantuoja, kad informacija, kurią galima peržiūrėti paspaudus šias nuorodas, yra teisinga, išsami ar tiksli. Už trečiųjų asmenų pateikiamos informacijos turinį, jos teisingumą, išsamumą ir tikslumą atsakingi tretieji asmenys. Pardavėjas nėra įpareigotas patikrinti perduodamą ar saugomą išorinę informaciją arba nustatyti neteisėtus veiksmus.
11.5. Pardavėjas neatsako dėl Pirkėjo ir Pardavėjo Partnerių, kurių prekes ar paslaugas Pirkėjas užsisako naudodamasis Akumuliatoriai24.lt, tinkamo tarpusavio įsipareigojimų vykdymo.

12. Apsikeitimas informacija
12.1. Pardavėjas šių Taisyklių ir Privatumo politikos numatyta tvarka visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos metu ar užsakant prekes nurodytu elektroninio pašto adresu arba SMS žinute jo nurodytu telefono numeriu.
12.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo Akumuliatoriai24.lt skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

14. Baigiamosios nuostatos
14.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
14.2. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
14.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.